Algemene Voorwaaden

Om de behandeling zo soepel mogelijk te laten verlopen, hanteert MJG-Massage een aantal voorwaarden. Als u een afspraak voor een behandeling maakt, gaat MJG-Massage ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • De certificaten die MJG-Massage bezit zijn voor de cliënt beschikbaar om in te zien;
 • Betaling voor de behandeling dient volledig en binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden op het op de factuur aangegeven rekeningnummer. Bij uitblijven van de betaling is de cliënt definitief in gebreke na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum;In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van een cliënt zullen de vorderingen van MJG-Massage en de verplichtingen van de cliënt jegens MJG-Massage onmiddellijk opeisbaar zijn;
 • MJG-Massage kan een vordering op de cliënt, indien deze in gebreke is, ter incasso overdragen aan een derde partij;
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid hiervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan MJG-Massage verstrekt, opdat de behandeling op een verantwoordelijke en veilige wijze kan worden uitgevoerd;
 • Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen voor aanvang van de behandeling;
 • De behandeling die MJG-Massage geeft, heeft niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die seksueel getinte opmerkingen maken, seksuele handelingen en/of gedragingen verlangen of verwachten, worden per direct gesommeerd MJG-Massage te verlaten en MJG-Massage zal meteen stoppen met verdere behandeling;
 • De cliënt kan een afspraak voor een behandeling tot 24 uur vooraf kosteloos annuleren. Bij latere annulering zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht;
 • Eventuele gegevens die de cliënt voor of tijdens de behandeling aan MJG-Massage geeft, worden vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit MJG-Massages beroepsethiek als zorggever is MJG-Massage gehouden aan een geheimhoudingsplicht;
 • Het lichaam dient schoon te zijn om een behandeling te kunnen ondergaan. MJG-Massage kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien dit naar ons inzicht onvoldoende het geval is. De mening van MJG-Massage is bindend. Indien de weigering gebeurt, is de cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd;
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie. Op uw gegevens is de Wet bescherming persoongegevens van toepassing ;
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer is voor zowel u als MJG-Massage vanzelfsprekend tijdens een behandeling;
 • Een cadeaubon bevat een bedrag en een verloopdatum. Deze worden aan cliënt bekend gemaakt.  Een codenummer kan gebruikt worden om één of meerdere behandelingen bij MJG-Massage mee te betalen. Er bestaat geen recht op restitutie.Cliënt kan de cadeaubon aan een particuliere derde overdragen door middel van schenking, waarna deze derde zelf cliënt is in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 • Indien de kosten van de behandeling lager zijn dan de waarde van de cadeaubon, behoudt de cadeaubon zijn waarde voor het resterende bedrag. Cliënt heeft in dat geval geen recht op gedeeltelijke restitutie. Indien de kosten van de behandeling hoger zijn dan de (resterende) waarde van de cadeaubon dient de cliënt het verschil voor de individuele behandeling bij te betalen;
 • Voor de behandeling, krijgt de cliënt een invulformulier met daarop alle afspraken hoe een behandeling zal verlopen. Door het ondertekenen van dit formulier, is zowel de cliënt als MJG-Massage gebonden aan de algemene voorwaarden;
 • In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend en alleen bij MJG-Massage.